Cây Cúc Tần Ấn Độ

60,000 

Cây dài khoảng 60 – 80 cm