Nối Thẳng Ống 16mm

3,000 

Dùng trong việc nối 2 đầu dây 16mm LDPE trong hệ thống tưới nhỏ giọt.